← Zpět na Část 1. (Úvodní ustanovení)

§ 2 Na koho se vztahuje SPOD

1)      Pro účely tohoto zákona se dítětem rozumí nezletilá osoba.1)

2)      Sociálně-právní ochrana se poskytuje dítěti, které na území České republiky

a)      má trvalý pobyt,

b)      má podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo je hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů,

c)      podalo návrh na zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany, nebo

d)      je oprávněno trvale pobývat,2) nebo

e)      pobývá s rodičem, který podal žádost o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území České republiky nebo které pobývá na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu.2a)

3)      V rozsahu stanoveném tímto zákonem (§ 37 a 42) se sociálně-právní ochrana poskytuje také dítěti, které nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo není hlášeno k pobytu na území České republiky po dobu nejméně 90 dnů podle zvláštního právního předpisu1a) upravujícího pobyt cizinců na území České republiky ani není oprávněno podle zvláštního právního předpisu2) trvale pobývat na území České republiky.


Všechny paragrafy 1. části:

§ 1  „Sociálně-právní ochrana dětí“ - pojem

§ 2 Na koho se vztahuje SPOD

§ 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

§ 4 Kdo zajišťuje SPOD

§ 4a Vymezení pojmů „osoba odpovědná za výchovu dítěte“, „osoba pečující“, „osoba v evidenci“