Naše činnost v roce 2012

VZNIK A ROZVOJ ORGANIZACE DOBRÁ RODINA O.P.S.

 • vznik obecně prospěšné organizace Dobrá rodina o.p.s.
 • zajištění prostor pro fungování Dobré rodiny o.p.s.
 • získání akreditace pro Dobrou rodinu jakožto vzdělávací instituce
 • získání akreditace MPSV pro vzdělávací program pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách RPP v praxi

OSVĚTA V OBLASTI RANÉ PĚSTOUNSKÉ PÉČE

SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ A KURZY

 • semináře pro zájemce o RPP
  • Praha (celkem 98 účastníků) ve dnech 25. února 2012, 24. března 2012 , 14. dubna 2012, 19. května 2012, 9. června 2012, 8. září 2012 a 10. listopadu 2012 
  • Olomouc a okolí 15. září 2012 (cca 15 účastníků)
 • školení sociálních pracovnic a zájemců o PPPD
  • Pardubice 18. ledna 2012 (cca 50 účastníků)
  • Praha 22. března 2012 (cca 60 účastníků)
  • Hradec Králové 29. března 2012 (cca 60 účastníků)
  • akreditovaný kurz RPP v praxi (akreditace MPSV) 14. září 2012 v Olomouci pro cca 40 sociálních pracovnic
 • školení pěstounů a osvojitelů:
  • Liberec 23. února 2012 (cca 12 párů)
  • Praha dne 3. března 2012 (5 párů)
  • Praha – Technická knihovna v Praze 26. června 2012 (cca 60 účastníků)
 • školení opatrovnických soudců (seminář MPSV a organizace  Lumos)
  • Brno - kancelář ombudsmana  7. června 2012 (cca 60 účastníků)
  • Praha – Technická knihovna v Praze 26. června 2012 (cca 60 účastníků)

Kvantitativní údaje: souhrn

V roce 2012 jsme nás oslovilo cca 500 funkčních rodin žijících na území hl. m. Prahy, které projevily zájem o podrobnější informace o PPPD. Na základě těchto setkání se v Praze podařilo najít 7 rodin, které se rozhodly, že PPPD budou poskytovat a dalších 10 rodin se na poskytování PPPD připravuje. 

Podařilo se oslovit všechny kraje ČR. Z několika tisíc rodin, které se o RPP dozvěděly, projevilo 80 rodin z ČR takový zájem o PPPD, že se tito zájemci objednali na seminář o RPP.

 • Praha - 12 rodin
 • Středočeský – 7 rodin
 • Plzeňský – 4 rodiny
 • Karlovarský – 1 rodina
 • Jihočeský – 4 rodiny
 • Pardubický – 5 rodin
 • Královéhradecký – 10 rodin
 • Liberecký  - 6 rodiny
 • Ústecký – 3 rodiny
 • Vysočina – 3 rodiny
 • Jihomoravský – 4 rodiny
 • Moravskoslezský  - 7 rodin
 • Olomoucký – 12 rodin
 • Zlínský – 2 rodiny

Tyto rodiny jsme s námi procházely nejrůznější otázky  ve fázi rozhodování, ve fázi přípravy, v době pohotovosti, při převzetí dítěte do PPPD, při předávání dítěte do definitivní rodiny i při „rekonvalescenci“ po předání dítěte. Potvrzují se tak zkušenosti ze zemí, kde již k transformaci péče o ohrožené děti došlo, že cca ze 100 oslovených rodin se 1 – 2 rodiny začne věnovat PPPD (vyhoví vstupním požadavkům, absolvují celou přípravu a převezmou do péče dítě).

ROZHOVORY A VYSTOUPENÍ PRO MÉDIA

 • Festival Jeden svět na festivalu 11. března 2012 vystoupení spolu s M. Macelou z MPSV o PPPD
 • Radiožurnál 7. května 2012 - rozhovor
 • Události ČT – příspěvek k tématu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • Dokument Lenky Svobodové Ani na chvíli sami na ČR 2 v cyklu Dobrá vůle o RPP
 • Zpravodajství TV Barrandov - téma novela o sociálně-právní ochraně dětí
 •  „Informace pro lékařské praxe“ - vypracování podkladů pro článek do časopisu (srovnání výhod PPPD s ústavní výchovou na základě praktických zkušeností s PPPD i následky ústavní výchovy na vyžádání MPSV)
 • Provázení rodiny jako dlouhodobý proces - tvorba článku pro sborník  pro doprovázející organizace
 • Aktualizace webu www.rpp.cz, kontrola nových článků, vyřizování diskuze
 • www.cijedite.cz  - uvedení naši činnosti jako příkladu dobré praxe na web Čí je dítě

DALŠÍ OSVĚTA: 

 • Dobrá aukce – organizace akce a prezentace RPP na akci Dobré odpoledne s Dobrou aukcí, jejíž výtěžek je určen pro podporu rozvoje RPP v ČR, vytvořen spot a promítán na velkoplošné obrazovce - společnost CityChannel na Nuselském mostě v Praze
 • Luftování – prezentace RPP na akci, jejíž výtěžek je určen pro podporu rozvoje RPP v ČR
 • Průběžně probíhalo neustálé zvyšování obecného povědomí veřejnosti o problematice sociálně-právní ochrany dětí, posilování veřejné debaty o tématu péče o ohrožené děti v České republice a zapojování co nejširší veřejnosti do ochrany práv dětí, spolupodílení se na nastavování podmínek pro vytvoření sítě služeb pro práci v rodinách
 • propagace RPP na setkáních s rodinami - vyhledání nových pěstounů PPPD

PODPORA NOVELY O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ

 • osobní setkání s poslanci ČSSD Mgr. Janem Sklenákem, JUDr. Janem Chvojkou a Mgr. Danou Váhalovou, konzultace s MUDr. Jiřím Koskubou a asistenty poslanců VV  - vysvětlení důležitosti přijetí novely
 • www. prehlasujteprezidenta. cz - spuštěna microsite na podporu přijetí novely SPOD
 • rozeslání informace o přijetí novely o sociálně-právní ochraně dětí, rozeslání informací z MPSV ohledně interpretace některých bodů novely o sociálně-právní ochraně dětí

SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI SUBJEKTY

 • články na www.rpp.cz na podporu novely, odpovědi na připomínky k novele zákona SPOD
 • Setkání s Kateřinou Dunovskou z NO Cestou necestou, navázání spolupráce
 • spolupráce se společností Amalthea  v oblasti hledání řešení pro rodiny, které jsou připraveny poskytovat RPP, ale díky nezájmu příslušných pracovníků OSPOD nejsou dostatečně obsazovány
 • zaslání návrhu na vyhlášení Mezinárodního dne pěstounských rodin velvyslankyni Editě Hrdé, stálé představitelce ČR při OSN
 • komunikace s rodinami, které přebraly dítě z RPP, sledování dalšího vývoje dětí, návštěvy dětí, konzultace výchovných postupů
 • vyřizování e-mailových dotazů došlých na adresu info@rpp.cz (nabídka spolupráce, konzultace - poradenství)
 • rozšiřování spolupráce s kontaktními osobami v krajích ČR, případně regionech (spolupracující OSPOD, či odborná instituce, organizace, spolupracující jednotlivec) ČR
 • navázána dlouhodobá spolupráce se sponzorem a partnerem Mint Investments , podpora našeho projektu Prostor pro dobrá řešení : vznik a rozvoj roce 2013 podporující regionální spolupráci v jednotlivých územích ČR, propojuje fungování organizací pracujících v prorodinné oblasti a přibližuje služby a informace blíže lidem - první jednání zahájena v regionu Opava - společenské centrum pod tradiční regionální značkou Breda & Weinstein
 • V rámci oslovení a získání nových partnerů a osob pro spolupráci byly získány dary v podobě práce odborníků vykonané pro organizaci: zahrnuje přípravu návrhů + finální realizaci: tvorba web microsites, grafické zpracování různých podkladů, texty do propagačních materiálů, texty pro kampaně, tisková zpráva a její distribuce, tvorba spotu, pronájem obrazovky na spot, tisk zdarma materiálů, umělecké vystoupení na Dobré aukci. Získanými partnery pro podporu organizace svými službami byly společnosti: Podolka, Natural food, Galerie Vltavín, Tiskárna Maestro, MINT investments, Studio ATD, Citychannel, JNJ, 2media, Vinoservis.cz, Fundus

ŘEŠENÍ KONKRÉTNÍCH PROBLÉMŮ PĚSTOUNŮ RPP 

 • navázání spolupráce s úřady na území Prahy, která přinesla umístění prvního dítěte z Prahy do RPP
 • tvorba pilotní dohody o výkonu PPPD ve spolupráci s MPSV a Magistrátem hl. m. Prahy a pracovníky Natamy, ověřování pilotní dohody o výkonu pěstounské péče v praxi
 • komunikace s MHMP ohledně hledání řešení pro větší využívání rodin zařazených mezi osoby vhodné poskytovat PPPD (kojenecký ústav je plný dětí, pěstounské rodiny přitom nejsou využity), informování sociálních pracovníků o volných rodinách připravených přijmout miminko do RPP, možnost specializace pěstounů na výkon RPP
 • tvorba metodických doporučení pro tvorbu formulářů pro dávky pěstounské péče, pracovní konzultace této otázky s ředitelstvím úřadu práce a s MPSV, komunikace s úřady práce, které dosud neměly zkušenost s vyplácením dávek přechodné pěstounské péče, opětovné vysvětlení principů RPP, sdílení zkušeností vyplácení dávek v předchozích případech
 • vyhledávání poskytovatelů podpůrných a doprovodných služeb pro pěstouny, vyhledání psychologa pro psychologické vyšetřování dětí v RPP pro potřeby rozhodování poradního sboru v potřebném termínu, komunikace s P. Veberem (tajemník Asociace cestovních kanceláří), s M. Šebou (bývalý šéf Asociace cestovních kanceláří), jednání se Student Agency o poskytování služeb pěstounům RPP - pomoc při zajišťování dovolených dle aktuální situace pěstounů a umístěných dětí v těchto rodinách
 • doklady  pro dítě RPP (rodný list, občanský průkaz, pas) – systémové řešní vyřizování těchto dokladů
 • tvorba vzoru deníku dítěte v RPP pro potřeby dalších pěstounů RPP, hledání cest, jak pěstounům zjednodušit vytváření deníku (vytvoření šablony)
 • problematika dětí s pozitivním výsledkem vyšetření na HCV, rizika skutečného vzniku onemocnění, léčba, rizika z hlediska osvojitelů, příprava informačního materiálu pro potřeby osvojitelů a pracovníků NRP (spolupráce s MUDr. Hobstovou)
 • vystoupení na setkání pěstounů na přechodnou dobu pořádaném společností Amalthea dne 3. listopadu 2012 v Chrudimi na téma Praktické zkušenosti s RPP, odpovědi v diskuzi, praktické rady na základě zkušeností s jednotlivými standardními i neobvyklými situacemi, do které se pěstouni RPP dostávají
 • získávání odpovědí na konkrétní otázky pěstounů RPP od MPSV
 • příprava, realizace a vedení  Setkání pěstounů RPP  dne 8. prosince 2012 – novinky vyplývající z přijetí novely o SPOD, sbírání zkušeností, předání odpovědí MPSV na předchozí dotazy, hledání dalších forem sdílení zkušeností mezi pěstouny PPPD
 • hledání partnerů pro podporu rodin poskytujících RPP (Jablotron, Aquapalace Čestlice, Procter a Gamble.cz, Nutricia.cz)
 • opakované konzultace na vyžádání pěstounů RPP (hledání organizace pro provázení, práce s  biologickou rodinou dítěte, tvorba deníku, péče o dítě se specifickými potřebami, komunikace s pracovníky OSPOD, předávání dítěte definitivní rodině, vyrovnávání se s emočním prožíváním předávání dítěte z RPP aj.)