← Zpět na Část 1. (Úvodní ustanovení)

§ 4 Kdo zajišťuje SPOD

1)      Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou

a)      krajské úřady,

b)      obecní úřady obcí s rozšířenou působností,

c)      obecní úřady a újezdní úřady; ustanovení tohoto zákona o obecních úřadech se vztahují i na újezdní úřady,

d)      ministerstvo,

e)      Úřad,

f)       Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce“).

2)      Sociálně-právní ochranu dále zajišťují

a)      obce v samostatné působnosti,

b)      kraje v samostatné působnosti,

c)      komise pro sociálně-právní ochranu dětí,

d)      další právnické a fyzické osoby, jsou-li výkonem sociálně-právní ochrany pověřeny, (dále jen "pověřená osoba").


Všechny paragrafy 1. části:

§ 1  „Sociálně-právní ochrana dětí“ - pojem

§ 2 Na koho se vztahuje SPOD

§ 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

§ 4 Kdo zajišťuje SPOD

§ 4a Vymezení pojmů „osoba odpovědná za výchovu dítěte“, „osoba pečující“, „osoba v evidenci“