Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče

§ 47s Přechod nároku na dávku pěstounské péče

1)      Nárok na dávku pěstounské péče nelze postoupit ani dát do zástavy.

2)      Zemřela-li oprávněná osoba po uplatnění nároku na dávku pěstounské péče, vstupují do dalšího řízení o dávce a nabývají nárok na částky splatné do dne smrti oprávněné osoby postupně manželka (manžel), děti, rodiče nebo osoba pečující, jestliže žili s oprávněnou osobou v době její smrti v domácnosti. Podmínka domácnosti nemusí být splněna u dětí, které mají nárok na sirotčí důchod po zemřelém.

3)      Byla-li dávka přiznána před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, postupně osobám uvedeným v odstavci 2.

4)      Nároky na dávky pěstounské péče nejsou předmětem dědictví.