Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 4a Vymezení pojmů „osoba odpovědná za výchovu dítěte“, „osoba

← Zpět na Část 1. (Úvodní ustanovení)

§ 4a Vymezení pojmů "osoba odpovědná za výchovu dítěte", "osoba pečující", "osoba v evidenci"

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu,

b)   osobou pečující o dítě (dále jen „osoba pečující“) jiná fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte,

  1. která je pěstounem,
  2. která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě56) nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  3. které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu nebo orgánu sociálně-právní ochrany dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče,
  4. která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
  5. která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem,

c)    osobou v evidenci fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.


Zjednodušeně lze říci:

Osoba pečující je pěstoun, který má zrovna v péči nějaké dítě.

Osoba v evidenci je pěstoun, který dokončil přípravu a kraj ho zařadil jako osobu vhodnou stát se pěstounem na přechodnou dobu, nicméně v daném okamžiku nemá žádné dítě v péče.


Všechny paragrafy 1. části:

§ 1  „Sociálně-právní ochrana dětí“ - pojem

§ 2 Na koho se vztahuje SPOD

§ 3 Úřad pro mezinárodněprávní SPOD

§ 4 Kdo zajišťuje SPOD

§ 4a Vymezení pojmů „osoba odpovědná za výchovu dítěte“, „osoba pečující“, „osoba v evidenci“