Úvodní stránka » Články » Hláskovi už zdaleka nejsou sami

Hláskovi už zdaleka nejsou sami, kdo poskytují ranou pěstounskou péči. Doufáme, že tato informace dochází i k sociáním pracovnicím a soudcům, aby mohli naplnit zákon a upřednostnit umístění dětí do náhradní rodinné péče před umístěním do ústavů. Zatím mnoho dětí začíná svůj život v kojeneckých ústavech, přestože jsou schváleny další pěstounské rodiny na přechodnou dobu a jsou volné a připravené přijmout novorozence do pěstounské péče na přechodnou dobu. Pěstounské rodiny mohou přijmout i děti z jiných krajů, než ve kterém sami žijí.

Zákon č. 94/1963 Sb. O rodině již v současném znění mluví jednoznačně:

§ 46, odst. 2- Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.