Úvodní stránka » Kritéria výběru pěstounů MPSV

2. KRITÉRIA VÝBĚRU PĚSTOUNŮ PRO PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

Na osoby poskytující pěstounskou péči na dobu určitou má být pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené dětí. Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců, jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Tito pěstouni budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou proto potřebují dobré komunikační schopnosti; rovněž se budou podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Děti, které přicházejí do přechodné pěstounské péče, zažily často v životě již mnohá traumata a ztráty. PPPD by jim měla nabídnout co nejstabilnější a nejklidnější prostředí. Proto je třeba posoudit:

Rodinnou situaci:

 • stabilní partnerský svazek, současný vztah - zpravidla min. 5 let společného soužití bez aktuálních konfliktů

 • samožadatelé - osoby, které v danou chvíli nehledají partnerský vztah, přijímají své postavení a jsou smířeny s tím, že nemají partnera/partnerku

 • zpravidla max. 1x rozvedení žadatelé - výjimka na základě individuálních situací, po důkladném prozkoumání stability partnerského vztahu (indikátor schopnosti navázat a udržet stabilní vztah a s ním rodinné prostředí)

 • naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na PPPD ohroženo (děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata)

 • děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou toho schopny okolo 8-10 let věku; zejména je třeba posoudit, zda děti v pěstounské péči nebo osvojení, které již v rodině žijí, jsou schopny porozumět a přijmout smysl PPPD

 • od příchodu posledního dítěte do rodiny (osvojení či klasická pěstounská

 • péče, narození vlastního dítěte žadatelů) uplynula dostatečná doba (zpravidla minimálně 2-3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořeny bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům (pěstounům)

 • rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, které přijde na přechodnou dobu; jsou-Ii v rodině více než 3 děti, dá se předpokládat, že kapacita rodiny je vyčerpána

Životní zabezpečení a bydlení:

 • charakter bydlení, kvalita, vybavenost a stabilita - bytové podmínky umožňují vytvořeni dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí jeden z pěstounů by měl být připraven nejpozději při přijímání prvního dítěte opustit svoje zaměstnání, měl by se dítěti věnovat na celý úvazek socioekonomická úroveň rodiny je stabilní, výchozí aktuální situace žadatele/žadatelů o PPPD je bez vážných problémů (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit

Osobnostní charakteristiky a zdravotní stav:

 • péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost a životní zkušenosti  a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je třeba zohledňovat i věk (zpravidla by se měl  pohybovat v rozmezí 28-65 let) a zdravotní stav žadatelů

 • trestní bezúhonnost obdobně jako u žadatelů o jiné formy NRP, v anamnéze vyloučeny závislosti (drogy, alkohol apod.), prostituce (z lékařských zpráv, pověst žadatelů apod.)

 • od pěstounů na přechodnou dobu se očekává spolupráce s dalšími odborníky a také výrazný vlastní podíl na sociálně-právní ochraně dětí, proto je třeba, aby tito pěstouni měli dostatečné intelektové schopnosti

 • vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové skupině či sektě

 • zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků

 • trpělivost

 • motivace (v případě partnerů u obou)

 • neočekávání vděku od přijatých dětí,

 • připravenost děti předat dál

 • absence nezpracovaných traumat či nedořešených ztrát z minulosti

 • schopnost uznat vlastní chybu, sebereflexe

 • schopnost dávat lásku a přijetí

Podpůrnou síť:

 • pěstouni se mohou opřít o své přátele a příbuzné (nečeká se však, že všichni budou s jejich rozhodnutím stát se pěstouny na přechodnou dobu souhlasit)

 • dostupnost odborné péče pro pěstouny i přijaté dítě; ochota pěstouna

 • přijmout podporu

 • dostupnost podpůrných a odborných služeb

Při posuzování všech žadatelů je třeba postupovat individuálně, dostatečně odůvodňovat, proč byla daná konkrétní rodina zařazena nebo nezařazena (např. i v případě, že žadatelé jsou spolu tři roky, je třeba v odůvodnění případného zamítnutí uvést onkrétní důvody pro nedostatečnou záruku stability jejich vztahu, nejen dobu jejich soužití). Zejména je třeba se žadateli hovořit o smyslu jednotlivých kritérií a každé rozhodnutí jim podrobně a srozumitelně zdůvodnit.

2.1. Očekávání od pěstounů na přechodnou dobu

 • absolvování příprav - znalosti o důležitosti vazby pro dítě, projevů poruch attachmentu, možností jejich terapie; identita dítěte, historie dítěte, kniha života porozumění důvodům a smyslu PPPD

 • připravenost dítě předat dál

 • Jak začít přípravu na PPPD

  připravenost a ochota spolupracovat při předání dítěte s rodinou dítěte nebo s vybranou náhradní rodinou

 • schopnost a připravenost na spolupráci s dalšími odborníky (sociální pracovník, učitel, speciální pedagog, zdravotník, psycholog ... )

 • schopnost přijmout rozhodnutí dalších odborníků v týmu

 • schopnost zaznamenávat pokroky dítěte, jeho problémy, potřeby, přání a informovat o nich další odborníky v týmu

 • připravenost se dále vzdělávat a účastnit se supervize.