Úvodní stránka » Metodika MPSV k výběru pěstounů PPPD

Kritéria výběru pěstounů na přechodnou dobu

 

Informace MPSV

ze dne 14. března 2013 o postupech spojených s umisťováním dětí do pěstounské péče na přechodnou dobu po přijetí novely zákona č. 359/1999 Sb. (materiál MPSV č. j. 2013/17506-211)

Na osoby poskytující pěstounskou péči na dobu určitou má být pohlíženo jako na profesionály vykonávající specifickou činnost v oblasti výchovy a péče o ohrožené dětí. Očekává se, že dítěti poskytnou stabilní a láskyplné prostředí po dobu několika týdnů až měsíců, jejich péče by měla dětem pomoci začít se vyrovnávat s traumaty a ztrátami z minulosti a připravit je na přechod do trvalé péče nebo návrat do původní rodiny. Tito pěstouni budou spolupracovat s rodinou dítěte či budoucí náhradní rodinou proto potřebují dobré komunikační schopnosti; rovněž se budou podílet na práci odborného týmu, poskytujícího podporu dítěti a jeho rodině.

Děti, které přicházejí do přechodné pěstounské péče, zažily často v životě již mnohá traumata a ztráty. PPPD by jim měla nabídnout co nejstabilnější a nejklidnější prostředí. Proto je třeba posoudit:

Rodinnou situaci:

 • stabilní partnerský svazek, současný vztah - zpravidla min. 5 let společného soužití bez aktuálních konfliktů

 • samožadatelé - osoby, které v danou chvíli nehledají partnerský vztah, přijímají své postavení a jsou smířeny s tím, že nemají partnera/partnerku

 • zpravidla max. 1x rozvedení žadatelé - výjimka na základě individuálních situací, po důkladném prozkoumání stability partnerského vztahu (indikátor schopnosti navázat a udržet stabilní vztah a s ním rodinné prostředí)

 • naplňování potřeb dětí v rodině nesmí být případným přijímáním dětí na PPPD ohroženo (děti žijící v rodině by neměly mít závažnější výchovné problémy, chronické potíže či výrazná traumata)

 • děti v rodině mají být schopny pochopit smysl PPPD, zpravidla jsou toho schopny okolo 8-10 let věku; zejména je třeba posoudit, zda děti v pěstounské péči nebo osvojení, které již v rodině žijí, jsou schopny porozumět a přijmout smysl PPPD

 • od příchodu posledního dítěte do rodiny (osvojení či klasická pěstounská

 • péče, narození vlastního dítěte žadatelů) uplynula dostatečná doba (zpravidla minimálně 2-3 roky) a všechny děti v rodině mají vytvořeny bezpečný a pevný vztah ke svým rodičům (pěstounům)

 • rodina má dostatečnou kapacitu věnovat se dítěti, které přijde na přechodnou dobu; jsou-Ii v rodině více než 3 děti, dá se předpokládat, že kapacita rodiny je vyčerpána

Životní zabezpečení a bydlení:

 • charakter bydlení, kvalita, vybavenost a stabilita - bytové podmínky umožňují vytvořeni dostatečného prostoru pro přijímané dítě a zajišťují mu přiměřené soukromí jeden z pěstounů by měl být připraven nejpozději při přijímání prvního dítěte opustit svoje zaměstnání, měl by se dítěti věnovat na celý úvazek socioekonomická úroveň rodiny je stabilní, výchozí aktuální situace žadatele/žadatelů o PPPD je bez vážných problémů (bez nařízené exekuce či výrazného zadlužení), které by mohly vlastní výkon PPPD znesnadnit či vážně oslabit

Osobnostní charakteristiky a zdravotní stav:

 • péče o děti na přechodnou dobu vyžaduje dostatečnou osobnostní zralost a životní zkušenosti  a zároveň může být vyčerpávající a náročná, proto je třeba zohledňovat i věk (zpravidla by se měl  pohybovat v rozmezí 28-65 let) a zdravotní stav žadatelů

 • trestní bezúhonnost obdobně jako u žadatelů o jiné formy NRP, v anamnéze vyloučeny závislosti (drogy, alkohol apod.), prostituce (z lékařských zpráv, pověst žadatelů apod.)

 • od pěstounů na přechodnou dobu se očekává spolupráce s dalšími odborníky a také výrazný vlastní podíl na sociálně-právní ochraně dětí, proto je třeba, aby tito pěstouni měli dostatečné intelektové schopnosti

 • vyloučení patologie osobnosti, psychických poruch, členství v rizikové skupině či sektě

 • zralost, pravdivé uvědomění si svých předností a nedostatků

 • trpělivost

 • motivace (v případě partnerů u obou)

 • neočekávání vděku od přijatých dětí,

 • připravenost děti předat dál

 • absence nezpracovaných traumat či nedořešených ztrát z minulosti

 • schopnost uznat vlastní chybu, sebereflexe

 • schopnost dávat lásku a přijetí

Podpůrnou síť:

 • pěstouni se mohou opřít o své přátele a příbuzné (nečeká se však, že všichni budou s jejich rozhodnutím stát se pěstouny na přechodnou dobu souhlasit)

 • dostupnost odborné péče pro pěstouny i přijaté dítě; ochota pěstouna

 • přijmout podporu

 • dostupnost podpůrných a odborných služeb

Při posuzování všech žadatelů je třeba postupovat individuálně, dostatečně odůvodňovat, proč byla daná konkrétní rodina zařazena nebo nezařazena (např. i v případě, že žadatelé jsou spolu tři roky, je třeba v odůvodnění případného zamítnutí uvést onkrétní důvody pro nedostatečnou záruku stability jejich vztahu, nejen dobu jejich soužití). Zejména je třeba se žadateli hovořit o smyslu jednotlivých kritérií a každé rozhodnutí jim podrobně a srozumitelně zdůvodnit.

2.1. Očekávání od pěstounů na přechodnou dobu

 • absolvování příprav - znalosti o důležitosti vazby pro dítě, projevů poruch attachmentu, možností jejich terapie; identita dítěte, historie dítěte, kniha života porozumění důvodům a smyslu PPPD

 • připravenost dítě předat dál

 • připravenost a ochota spolupracovat při předání dítěte s rodinou dítěte nebo s vybranou náhradní rodinou

 • schopnost a připravenost na spolupráci s dalšími odborníky (sociální pracovník, učitel, speciální pedagog, zdravotník, psycholog ... )

 • schopnost přijmout rozhodnutí dalších odborníků v týmu

 • schopnost zaznamenávat pokroky dítěte, jeho problémy, potřeby, přání a informovat o nich další odborníky v týmu

 • připravenost se dále vzdělávat a účastnit se supervize.