Úvodní stránka » Narodit se do rodiny

Narodit se do rodiny

(nejdůležitější části projektu předloženého dne 28. 10. 2008 KÚ Středočeského kraje)

 

…v zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí dítě vyrůstat v rodinném prostředí …

Preambule - Úmluva o právech dítěte
20. 11. 1989, New York

… stát má poskytovat zvláštní ochranu dětem zbaveným rodinného prostředí
a má jim zabezpečit vhodnou náhradní rodinnou péči…

Článek 20 - Úmluva o právech dítěte
20. 11. 1989, New York

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit co nejdříve po narození dětem, o něž se jejich biologičtí rodiče nemohou či nechtějí starat, právo vyrůstat v rodinném prostředí a tím co nejvíce minimalizovat dopad veškerých zatěžujících faktorů svázaných s náročným průběhem prenatálního vývoje a eliminovat negativní vlivy neoddiskutovatelně spojené s pobytem v ústavním zařízení.

 

Právní zakotvení projektu

Projekt vychází z

  • Úmluvy o právech dítěte a to zejména z Preambule a článku 20, které deklarují jako jedno ze základních práv dítěte právo vyrůstat v rodinném prostředí.
  • zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

a to především z § 45a, odst. 2, písm. a)-c), která přesně vymezují kdy je možno umístit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu

(2) Soud může podle odstavce 1 na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu zařazeny do evidence osob vhodných k výkonu pěstounské péče po přechodnou dobu5a), a to na

a) dobu, po kterou nemůže rodič ze závažných důvodů dítě vychovávat,

b) dobu, po jejímž uplynutí lze podle § 68a dát souhlas rodiče s osvojením, nebo

c) dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení (§ 68).

a § 46, odst. 2 téhož zákona, který nařizuje soudu povinnost upřednostnit při umísťování dětí náhradní rodinnou péči před výchovou ústavní

(2) Před nařízením ústavní výchovy je soud povinen zkoumat, zda výchovu dítěte nelze zajistit náhradní rodinnou péčí nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které mají přednost před výchovou ústavní. Pominou-li po nařízení ústavní výchovy její důvody nebo lze-li dítěti zajistit náhradní rodinnou péči, soud ústavní výchovu zruší.

  • zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

a to především § 27a, odst. 2, který doslovně zmiňuje záměr zákonodárce, užívat institut pěstounské péče na přechodnou dobu pro dítě krátce po jeho narození.

(2) Do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči po přechodnou dobu, se zařazují osoby, které na základě odborného posouzení mají předpoklady pro výkon takové péče o dítě, a to zejména z hlediska krátkodobosti takové péče a péče o dítě krátce po jeho narození.

 

Situace dítěte

Velkou celoživotní zátěží je pro dítě prenatální fáze vývoje, kdy jeho biologická matka ví, že se o toto dítě nechce nebo nebude moci starat. V této fázi hrají důležitou roli postoje matky a okolí k jejímu těhotenství resp. plodu a následky vyplývající z jeho odmítání, nadměrné psychické zátěže, nedodržování životosprávy, případné nezralosti matky, negativních sociálních vlivů apod.

Dalším silným ohrožením zdravého vývoje dítěte je odmítnutí matkou resp. odloučení od matky a nepřítomnost dalších blízkých osob v době perinatální fáze. Tento okamžik a adaptace během novorozenecké fáze vývoje dítěte jsou tedy prvními možnými a zároveň nejdůležitějšími příležitostmi, ve kterých lze dopad veškerých předchozích negativních působení co nejvíce minimalizovat či je naopak zafixovat, rozšířit a umocnit. Co nejvčasnější blízkost a stálost osob, ke kterým si může novorozené dítě utvářet první podobu vazby, bezpečí a intimita rodinného prostředí a láskyplný a podnětný přístup během následující kojenecké fáze života, jsou pro zdravý vývoj dítěte mnohem důležitější než pobyt v sebelepším zdravotnickém zařízení ústavní péče.

Projekt NARODIT SE DO RODINY se zaměřuje na eliminaci všech negativních vlivů neoddiskutovatelně spojených s pobytem v ústavním zařízení, kterými jsou mj. narušené utváření vazby, citové strádání, opoždění vývoje, apod. Ty v budoucnu vedou zejména k problémům se sebepřijetím, k narušení schopnosti vytvářet sociální vazby, k nepřiměřené separační úzkosti a mnoha dalším vážným poruchám ve vývoji osobnosti a projevům deprivace. Všechny tyto následky, které si nesou děti trvale, zhoršují mimo jiné i jejich budoucí možnost bezproblémové adaptace na původní biologickou či novou osvojitelskou rodinu.

Předpokládaná realizace

Hlavním záměrem projektu NARODIT SE DO RODINY je poskytnout novorozencům, u nichž se předpokládá brzký návrat do biologické rodiny či osvojení, pěstounskou péči na přechodnou dobu a to především

  • od narození do konsolidace poměrů v biologické rodině
  • od narození po dobu, po jejímž uplynutí lze dát souhlas rodiče s osvojením a dále po dobu než se naleznou vhodní osvojitelé
  • od narození po dobu do pravomocného rozhodnutí soudu o tom, že tu není třeba souhlasu rodičů k osvojení a dále po dobu než se naleznou vhodní osvojitelé

Jedním z předpokladů je, že pěstounská péče na přechodnou dobu zpravidla nepřekročí 8. ve výjimečných případech 10. měsíc věku dítěte.

Projekt předpokládá převzetí dítěte vhodného pro umístění do pěstounské péče na přechodnou dobu, které vyhledá příslušný odbor KÚ, co nejdříve po porodu. V ideálním případě počítá s možností kontaktu s dítětem v porodnici ihned po porodu.

Pokud nebudou nějaké závažné problémy, které zatím nelze předvídat, předpokládáme, že po umístění jednoho dítěte zpět do rodiny či do trvalé péče v náhradní rodině, bychom byli opět připraveni na přechodné přijetí dalšího dítěte do péče. Vždy však přepokládáme přijetí pouze jednoho dítěte ne více dětí současně.

Jsme schopni vést o tomto dítěti nutnou dokumentaci, zaznamenávat jeho vývoj, pořídit mu fotografie a případné další sociální artefakty a to tak, aby bylo možné jejich užití i bez identifikace místa jeho pobytu a osob, které o dítě pečovaly a předat toto vše biologickým, nebo náhradním rodičům či jiné pověřené osobě. Tím se dítěti umožní vytvořit si zpětnou vazbu i k této počáteční fázi svého života.