Úvodní stránka » Pro osvojitele » O jaký typ péče osvojitelé žádají?

Typy péče před osvojením

  1. SVĚŘENÍ DO PÉČE § 823 – 824: Pokud od souhlasu původního rodiče s osvojením ještě neuplynuly 3 měsíce na odvolání.
  2. PÉČE PŘED OSVOJENÍM § 825 - 831: Pokud je dítě "právně volné". Před osvojením je nutné pečovat o dítě alespoň 6 měsíců na své náklady.
  3. OSVOJENÍ § 825 - 831: Po 6 měsících péče na vlastní náklady je možné podat žádost o osvojení.

SVĚŘENÍ DO PÉČE § 823 – 824: 

Pokud od souhlasu původního rodiče s osvojením ještě neuplynuly 3 měsíce na odvolání.

Se souhlasem budoucího osvojitele je možné předat mu osvojované dítě do péče ihned poté, kdy oba rodiče dali k osvojení souhlas.

Souhlasí-li s tím rodiče, lze dítě předat budoucímu osvojiteli do péče i dříve, jakmile to zdravotní stav dítěte dovolí. Rodiče osvojovaného dítěte jsou povinni o předání dítěte informovat orgán sociálně-právní ochrany dětí.

Dokud neuplynou 3 měsíce od souhlasu, nejedná se o péči před osvojením.

Osoba, které bylo dítě svěřeno, má povinnosti a právo o dítě pečovat, chránit je.

V záležitostech dítěte, které s touto péčí souvisí, může jednat, jen je-li toho nezbytně třeba.

Po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byl souhlas k osvojení dán, může být osvojované dítě předáno osvojiteli do péče před osvojením. O takovém předání rozhoduje na návrh osvojitele soud.

PÉČE PŘED OSVOJENÍM § 825 - 831: 

Před osvojením je nutné pečovat o dítě alespoň 6 měsíců na své náklady. 

Po uplynutí 3 měsíců ode dne, kdy byl souhlas k osvojení dán, může být osvojované dítě předáno osvojiteli do péče před osvojením. O takovém předání rozhoduje na návrh osvojitele soud.

Pozastavuje se výkon práv a povinností vyplývajících z rodičovské odpovědnosti; soud jmenuje poručníkem osvojovaného dítěte OSPOD, ledaže byl poručník jmenován již dříve. Po dobu, v níž je dítě v péči osvojitele, se pozastavuje dříve stanovená vyživovací povinnost jiné osoby k dítěti.

Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost.

Dříve než bude o osvojení rozhodnuto, musí být osvojované dítě v péči osvojitele na jeho náklad; tato péče neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců.

OSVOJENÍ § 825 - 831: 

Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou.

Osvojitelé mají rodičovskou odpovědnost.

Osvojením zaniká příbuzenský poměr mezi osvojencem a původní rodinou, jakož i práva a povinnosti z tohoto poměru vyplývající. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popřípadě poručníka, který byl jmenován, aby za rodiče tato práva a povinnosti vykonával.

Osvojenec má příjmení osvojitele.

Osvojitel je povinen informovat osvojené dítě o skutečnosti osvojení, jakmile se to bude jevit vhodným, nejpozději však do zahájení školní docházky.

Osvojitel nebo osvojenec může navrhnout, aby soud rozhodl, že osvojení a jeho okolnosti mají být utajeny před rodinou původu dítěte.