Úvodní stránka » Články » Přání matky nesmí bránit zájmu dítěte

Ilustrační obrázekRádi bychom Vás informovali o příběhu dítěte, který jsme dostali od pěstounů na přechodnou dobu. Může tak být inspirací pro všechny, kteří se věnují PPPD (včetně orgánů SPOD).

Jde o situaci dítěte, které bylo rozhodnutím opatrovnického soudu umístěno do Dětského centra i když sociální pracovnice podala návrh na předběžné opatření, kterým by bylo dítě rovnou z porodnice svěřeno do pěstounské rodiny na přechodnou dobu, tak jak to zákon o sociálně právní ochraně dětí umožňuje. Před podáním návrhu k soudu vše projednala s vybranou pěstounskou rodinou a umožnila jim i návštěvu ošetřujícího lékaře aby se mohli řádně připravit na přijetí dítěte.

 

Soud však návrhu nevyhověl s odůvodněním, že matka si přála, aby bylo dítě umístěno do kolektivního zařízení, a tak dítě bylo předáno do Dětského centra. OSPOD dítěte se proti tomuto rozhodnutí odvolal k městskému soudu. Městský soud usnesení I. stupně změnil tak, že se dítě svěřuje do pěstounské péče na přechodnou dobu.

 

Zde uvádíme odůvodnění městského soudu, které se zcela ztotožňuje s původním záměrem OSPODu dítěte:

 

Odvolací soud se neztotožnil se závěry soudu I. stupně umístit dítě do kolektivního zařízení a považuje svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu za vhodnější a to bez ohledu na současný zdravotní stav dítěte. Vybraní pěstouni byli seznámeni lékařem s postupem ve vztahu k nemoci dítěte a byli srozuměni s tím, že budou tyto postupy dodržovat. Ošetřující lékař domácí prostředí nevyloučil a tak argumentace soudu I. stupně, že lékařská kontrola a zdravotnický personál v kolektivním zařízení zajišťuje lepší péči o dítě, neobstojí.

 

Odvolací soud rovněž nesouhlasil se závěrem soudu I. stupně, že je třeba v daném případě akceptovat přání matky dítěte a její nesouhlas s umístěním dítěte do přechodné pěstounské péče. Odvolací soud vzal v úvahu situaci matky, která není v kontaktu s orgány SPOD a není známo, kde se zdržuje. Není tak zcela zřejmé, z čeho soud I. stupně vycházel při své úvaze, že za dané situace je nezbytné respektovat přání matky a je zde možnost splnění matčina slibu o převzetí péče o dítě v budoucnu. Okolnost, že matka nebyla dosud zbavena rodičovské zodpovědnosti, je bez právního významu.

 

Odvolací soud byl veden názorem, že při rozhodování o nezletilém dítěti je vždy třeba mít na paměti v prvé řadě zájem nezletilého dítěte a ostatní zájmy, v tomto případě i zájem matky, jsou druhořadé, proto lze k nim přihlížet až podpůrně. Dle odvolacího soudu je mimo jakoukoliv pochybnost, že zájmem dítěte je, aby mu byla věnována individuální maximální péče, na což v tomto okamžiku byli připraveni vybraní pěstouni.

 

Odvolací soud sdílel názor OSPODu, že pro vývoj nezletilého dítěte, a to zejména v nejútlejším věku, je individuální přístup v rodinném prostředí zcela určující a pokud je to možné, je třeba tomuto prostředí dát přednost před kolektivním zařízením.

 

Dítě bylo celou dobu, téměř 3 měsíce, než OSPOD dostal do rukou rozhodnutí Městského soudu, umístěno v Dětském centru. Tři důležité měsíce jeho věku!!!

Pěstouni PPPD