← Zpět na Část 3, Hlava II. (Opatření na ochranu dětí)

§ 17 Opatrovník a poručník

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)      vykonává funkci opatrovníka a poručníka;14) může být ustanoven opatrovníkem i v případě zastupování dítěte ve vztahu k cizině,

b)      činí neodkladné úkony v zájmu dítěte a v jeho zastoupení v době, kdy není dítěti ustanoven poručník nebo dokud se ustanovený poručník neujme své funkce.15)

____________

14) Například § 37, 37b a 79 zákona o rodině, § 45 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 16 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15) § 79 odst. 4 zákona o rodině.


Všechny paragrafy 3. části, Hlavy II. Opatření na ochranu dětí

§ 14 Podání návrhu soudu

§ 15 Dítě bez péče v důsledků úmrtí či hospitalizace rodičů

§ 16 Opatření pro dítě bez péče rodičů

§ 16a Pomoc osobám, které převzaly opuštěné dítě do péče

§ 17 Opatrovník a poručník

§ 18 Kdy podává KÚ vyjádření ke svěření dítěte do PP