Úvodní stránka » Zákon o sociálně-právní ochraně dětí » § 47j Výše odměny pěstouna

← Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

§ 47j Výše odměny pěstouna

1)      Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc, není-li dále stanoveno jinak,

a)      8 000 Kč, je-li pečováno o jedno dítě, (pozn. RPP: týká se pouze dlouhodobé pěstounské péče)

b)      12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,(pozn. RPP: týká se pouze dlouhodobé pěstounské péče)

c)      20 000 Kč, (pozn. RPP: týká se PPPD i dlouhodobé pěstounské péče)

  1. je-li pečováno alespoň o 3 děti,
  2. je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
  3. jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo

d)      24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).(pozn. RPP: týká se PPPD)

2)      Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bodů 1 a 2 zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a). Za každé další dítě, které je osobě v evidenci svěřeno do jiné péče, než je pěstounská péče na přechodnou dobu, se odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. c) bod 3 nebo písm. d) zvyšuje o polovinu částky uvedené v odstavci 1 písm. a).

3)      Odměna pěstouna podle odstavce 1 písm. a) a b) náleží osobě pečující nebo osobě v evidenci, která je rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte. Pro účely rozhodnutí o přiznání odměny pěstouna je krajská pobočka Úřadu práce povinna si vyžádat vyjádření příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

4)      Odměna pěstouna se poskytuje i po dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény osoby pečující nebo osoby v evidenci, nejdéle však do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž dočasná pracovní neschopnost vznikla nebo v němž byla nařízena karanténa. Je-li dítě svěřené osobě pečující nebo osobě v evidenci v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů, odměna pěstouna za péči o tyto děti nenáleží.

5)      Odměna pěstouna nenáleží osobě v evidenci po dobu, po kterou je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu podle § 24b odst. 1 písm. a) a d).

← Zpět na Dávky pěstounské péče (Část 5, Hlava II.)

 


Ostatní paragrafy týkající se odměny pěstouna

§ 47i Nárok na odměnu pěstouna

§ 47j Výše odměny pěstouna

§ 47k Odměna pěstouna je považována za příjem

§ 47n Společná pěstounská péče manželů