← Zpět na Část pátá Pěstounská péče, Hlava II Dávky pěstounské péče

Odměna pěstouna

§ 47i Nárok na odměnu pěstouna

§ 47j Výše odměny pěstouna

§ 47k Odměna pěstouna je považována za příjem

§ 47n Společná pěstounská péče manželů

____________________

Dávky pěstounské péče u PPPD

(dle materiálu MPSV ze 14. března 2013)

Výše odměny pěstouna pro osoby v evidenci (pěstouni na přechodnou dobu) za kalendářní měsíc činí

  • 20 000 Kč od právní moci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob. které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, a to i v případě" že aktuálně nepečuje o žádné dítě, nebo pečuje pouze o děti v PPPO, které jsou zdravé nebo nejvýš ve stupni I závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
  • 24 000 Kč, je-li osobě v evidenci svěřeno do pěstounské péče na přechodnou dobu dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV ..

Pokud jsou oba manželé osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich. Ustanovení § 47n věty druhé platí obdobně.

V případě, že je osobě v evidenci svěřeno dítě do jiné péče, než je pěstounská pece na přechodnou dobu (tedy do "klasické" pěstounské pece, předpěstounské péče či jde o osobně pečující poručníky) zvyšuje se za každé 
takové dítě odměna pěstouna 4000 Kč.

Odměna pěstouna osobě v evidenci nenáleží, pokud je přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu (na žádost pěstouna nebo rozhodnutím krajského úřadu).

Při přijetí dítěte do PPPD nenáleží příspěvek při převzetí dítěte, po dobu péče o dítě v PPPD náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Souběh s dávkami státní sociální podpory (přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek atd.) je možný.

Podle § 32 odst. 1 písmo b) zákona Č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZNP), má pojištěnec, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), pokud jsou splněny další zákonem dané podmínky (zejména doba účasti na nemocenském pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na PPM, u osob samostatně výdělečně činných pak alespoň 180 kalendářních dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v posledním roce před nástupem na PPM a dítě je mladší 7 let). PPM v takovém případě náleží po dobu 22 týdnů. Pokud osoba v evidenci současně převezme dvě a více dětí do pěstounské péče, náleží PPM po dobu 31 týdnů, pokud osoba v evidenci po uplynutí 22 týdnů pečuje alespoň o dvě ze svěřených dětí. Peněžitá pomoc v mateřství však nenáleží, je-li účast na nemocenském pojištění založena pouze pobíráním odměny pěstouna.

Stejně jako v případě nemocenského je třeba rozlišovat, zda se jedná o nárok na PPM vycházející z nemocenského pojištění ze zaměstnání/placeného OSVČ nebo z odměny pěstouna, tedy i zde je třeba uplatňovat ust. § 16 písmo b) ZNP, podle kterého PPM nenáleží, je-Ii zároveň pobírán započitatelný' přijem, ze kterého je pojistné odváděno. Pokud osoba v evidenci splňuje podmínky § 32 zákona o nemocenském pojištění z titulu zaměstnání (nebo si jako OSVČ nemocenské pojištění platí) a převzala by dítě do pěstounské péče na přechodnou dobu, nárok na PPM by tato osoba měla i za současného pobírání odměny pěstouna. PPM by pobírala z vyměřovacího základu vypočteného ze svého příjmu v zaměstnání.

Pokud by osoba v evidenci nebyla zaměstnaná/OSVČ platící si nemocenské . pojištění/ a byla účastna na nemocenském pojištění pouze z titulu pobírání odměny pěstouna, po převzetí dalšího dítěte do pěstounské péče by jí nárok nevznikla s odkazem na § 16 písmo b) ZNP.